zapisz30akcja

Zadania samorządów dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych

Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska uczestniczył w seminarium „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych w świetle zobowiązań JST” zorganizowanym w Poznaniu przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. W ramach realizacji programu zbudowano dotychczas 56 tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnych.

Krajowego Program Oczyszczania Ścieków jest w pełni realizowany przez samorządy, i to realizowany bardzo dobrze. Przypomnę: w skali całego kraju zbudowano 56 tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnych, 283 oczyszczalnie ścieków, a rozbudowano i zmodernizowano 896 – powiedział minister Gawłowski.

Dyrektywa 91/271/EWG zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej m.in. do wyposażenia w określonych terminach wszystkich aglomeracji, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM), większej od 2000, w systemy kanalizacyjne dla ścieków komunalnych i zapewnienia biologicznego oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do wód, tak aby ścieki spełniały określone w dyrektywie wymagania dotyczące zawartości w nich substancji łatwo rozkładanych biologicznie. Polska musi spełnić te zobowiązania do 2015 roku. Wykonuje ten obowiązek poprzez Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przewiduje on m.in. wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski stale monitoruje poziom zaangażowania samorządów Wielkopolski przy realizacji tych zadań. Wielu samorządowców wyrażało obawę, czy realizacja zobowiązań odbędzie się zgodnie z przyjętym harmonogramem, dlatego też Stowarzyszenie zorganizowano seminarium i zaprosiło do dyskusji ministra Gawłowskiego i przedstawicieli samorządów wielkopolskich.

W opinii Ministra Gawłowskiego wiele działań zależy nie od środków finansowych, lecz od przemyślanych i dobrze zorganizowanych decyzji. Należy zweryfikować listę wyznaczonych aglomeracji wodno-ściekowych. Po tym procesie okaże się, że zamiast wydatków rzędu kilkudziesięciu miliardów w skali kraju, potrzebujemy do 2015 roku jedynie kilka miliardów.

Podczas seminarium poruszono również zagadnienia związane z ustawą o zachowaniu porządku i czystości w gminie. Uważam – powiedział minister Gawłowski, że dzięki wprowadzanym zmianom, za kilka lat, podobnie ta jak w Niemczech czy Skandynawii, śmieci staną się poszukiwanym surowcem, dającym liczne miejsca pracy.

W seminarium wzięło udział 80 przedstawicieli wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego. Współorganizatorem seminarium było Stowarzyszenie Wodociągi Polskie.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza od stycznia do maja 2013 roku na cykl bezpłatnych szkoleń dla samorządowców i firm odbierających odpady komunalne, z zakresu nowego systemu prawnego w gospodarce odpadami komunalnymi. Szkolenia są częścią projektu edukacyjno – informacyjnego pod nazwą „Segreguj odpady – to się opłaca”, realizowanego przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby otrzymać więcej informacji o szkoleniach proszę kontaktować się z partnerem szkoleń: Fundacją Nasza Ziemia - tel. 22 622 51 58 oraz na adres: weronika.kucinska@naszaziemia.pl, zgłoszenia proszę wysyłać na adres: szkolenia@naszaziemia.pl.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12