zapisz30akcja

Wsparcie dla sektora wodnego

Europejskie partnerstwo innowacyjne w zakresie wody (EPI) pod przewodnictwem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika przyjęło strategiczny plan realizacji.

Jest on ważnym etapem opracowywania odpowiedzi na problemy związane z gospodarką zasobami wodnymi w Europie. W planie tym określono priorytetowe obszary, w których potrzebne jest znalezienie rozwiązań. Grupy robocze będą teraz opracowywać narzędzia i mechanizmy promowania innowacyjnego podejścia do polityki i technologii w sektorze wodnym. W 2013 r. na wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji EPI w zakresie wody udostępnionych zostanie 40 mln euro.

Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska, powiedział: Potrzebujemy innowacji, aby rozwiązać problemy związane z wodą i przyczynić się do realizacji celów niedawno przyjętego planu ochrony zasobów wodnych Europy. Europejskie partnerstwo innowacyjne w zakresie wody łączy podmioty prywatne i publiczne, które są w stanie wprowadzać na rynek nowe pomysły. Wykonanie strategicznego planu realizacji nie tylko zagwarantuje wodę dobrej jakości w ilości wystarczającej do zaspokojenia potrzeb ludności, gospodarki i środowiska, ale także przyczyni się do wzmocnienia europejskiego przemysłu wodnego na rynku światowym, który do 2030 r. ma się podwoić.

W partnerstwie biorą udział podmioty z sektorów takich jak przemysł związany z wodą, MŚP, środowiska naukowe, samorządy lokalne, główni odbiorcy wody i sektor finansowy. Celem jest przyspieszenie rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań problemów związanych z wodą w Europie i poza jej granicami.

Europejskie partnerstwo innowacyjne w zakresie wody powstało w celu „określania, badania, zwiększania zakresu, rozpowszechniania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla 10 najpoważniejszych problemów związanych z wodą” do 2020 r. Obecnie wybrano pięć obszarów priorytetowych:

Określając powyższe priorytety, skupiono się na wyzwaniach i szansach w sektorze gospodarki wodnej, oraz na działaniach innowacyjnych, które gwarantują największą skuteczność. Jako priorytety o charakterze przekrojowym przyjęto zarządzanie zasobami wodnymi, modele zarządzania i monitorowania oraz finansowanie innowacji. Kwestie te mają wpływ na warunki ramowe, umożliwiają tworzenie połączeń między poszczególnymi priorytetowymi obszarami pracy oraz stanowią fundament dla wszystkich pozostałych działań. Kolejnym czynnikiem umożliwiającym realizację wszystkich innych priorytetów są inteligentne technologie.

Na projekty przyczyniające się do realizacji EPI w zakresie wody przeznaczono 40 mln euro z siódmego ramowego programu ramowego w zakresie badań. Do 4 kwietnia 2013 r. otwarte jest zaproszenie do składania wniosków: (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=34831). Potencjalni wnioskodawcy będą mogli uzyskać dodatkowe informacje w dniu 15 stycznia 2013 r. w Brukseli w trakcie organizowanego przez DG ds. Badań Naukowych i Innowacji dnia otwartego.

Dla zainteresowanych stron otwarto również zaproszenie do udziału w Grupach Roboczych ds. Wody europejskiego partnerstwa innowacyjnego: http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Kolejne działania

Na początku 2013 r. grupa zadaniowa ds. europejskiego partnerstwa innowacyjnego w zakresie wody określi konkretne cele i etapy działań przedstawionych w strategicznym planie realizacji. Zaproszenie do udziału w Grupach Roboczych zostanie zamknięte najprawdopodobniej w kwietniu 2013 r.

Źródło: Ekonews

Więcej na temat programu "Wiślana szkoła" oraz problematyki wodno-rzecznej, a w szczególności rzeki Wisły na www.wislanaszkola.pl. Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza od stycznia do maja 2013 roku na cykl bezpłatnych szkoleń dla samorządowców i firm odbierających odpady komunalne, z zakresu nowego systemu prawnego w gospodarce odpadami komunalnymi. Szkolenia są częścią projektu edukacyjno – informacyjnego pod nazwą „Segreguj odpady – to się opłaca”, realizowanego przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby otrzymać więcej informacji o szkoleniach proszę kontaktować się z partnerem szkoleń: Fundacją Nasza Ziemia - tel. 22 622 51 58 oraz na adres: weronika.kucinska@naszaziemia.pl, zgłoszenia proszę wysyłać na adres: szkolenia@naszaziemia.pl.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12