zapisz30akcja

Według nowych zasad

17 grudnia podczas sesji Rady Miejskiej Radni z Inowrocławia określili zasady gospodarowania odpadami, jakie będą obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

Wymóg określenia przez samorząd gminny zagadnień z zakresu odbierania odpadów komunalnych, jego sposobu i zakresu, a także opłat z tym związanych wynika z nowych zapisów, przyjętej przez Sejm RP, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niektóre z jej zapisów - dotyczące obowiązku organizowania przetargów na odbiór odpadów od mieszkańców - zostały we wrześniu br. przez Miasto Inowrocław zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego jako niezgodne z Konstytucją RP.

Zgodnie z ww. ustawą, uchwały rad gmin w sprawie uregulowania sposobu, zasad i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być podjęte do końca 2012 r. Rada Miejska omawiała to zagadnienie podczas sesji 17 grudnia, a tematykę przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Karol Adamski.

Nim określono nowe stawki opłat za odbiór odpadów, mieszkańcy zapoznani zostali z nimi za pośrednictwem informatora urzędowego „Nasze Miasto Inowrocław" już w sierpniu br., a potem także we wrześniu. Można było zgłaszać uwagi na specjalnie do tego celu utworzony adres mailowy. I tak, stawki opłat wynosić będą - w sytuacji, gdy mieszkańcy zadeklarują prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów - 13 zł od gospodarstwa jednoosobowego i 26 zł od wieloosobowego (to opłaty podstawowe). Opłaty te będą o 100 proc. wyższe jeżeli mieszkańcy nie podejmą się selektywnej zbiórki odpadów i może to być traktowane dla nich jako swoista pewnego rodzaju „kara'.

Dlaczego nie będą opłaty te obliczane od liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, ale od gospodarstwa? Łatwiej bowiem te opłaty wyegzekwować, co jest korzystne dla osób uczciwie płacących. Wybór systemu pobierania opłat „od osoby" mógłby przerodzić się w system unikania opłat, co spowodowałoby przeniesienie kosztów rozliczania systemu na osoby uczciwie płacące i wiązałoby się ze wzrostem opłat od innych osób.

Tak niskie w stosunku do innych miast w kraju, które określiły na swoim terenie już te opłaty, są wynikiem poczynionych w poprzednich latach inwestycji w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych oraz przyjętego dzisiaj (17 bm.) systemu naliczania opłat, tj. od gospodarstwa domowego, z niższą stawką dla jednoosobowych. Nasze składowisko zostało wskazane przez sejmik wojewódzki za Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych i taka bliska jego odległość przekłada się na niskie koszty np. transportu odpadów. Przyczyną niskich stawek jest także szeroko stosowany przez inowrocławian system selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu wprowadzenie reformy w zakresie gospodarki odpadami jest stosunkowo tańsze niż w innych miastach.

Systemem gospodarowania odpadami zostaną objęci także przedsiębiorcy. Opłata w ich przypadku będzie ustalana - jak do tej pory - od pojemnika, z tą różnica, że zamiast regulować ją z firmą wywozową na podstawie podpisanej umowy, będą ją uiszczać do budżetu miasta, a odpady odbierać będzie wyłoniona w przetargu firma.

W wyniku tych zmian dodatkową korzyścią będzie możliwość przekazywania bez ograniczeń i dodatkowych opłat do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bagiennej np. odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci (te dwa rodzaje odpadów będą ponadto odbierane będą z terenów nieruchomości dwa razy w roku), traw, liści. Podstawową zmianą jest to, że w ramach wskazanej powyżej opłaty od mieszkańca, beż żadnych dodatkowych kosztów zostanie zabrana każda liczba odpadów komunalnych. Przykładowo, jeżeli mieszkaniec domku jednorodzinnego z powodu zwiększonej produkcji śmieci w danym okresie nie zmieści ich w pojemniku, będzie mógł je składować w dodatkowym worku. Śmieci te - jako „nadlimitowe" - zostaną zabrane bez dodatkowych opłat.

Źródło: inowroclaw.pl

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza od stycznia do maja 2013 roku na cykl bezpłatnych szkoleń dla samorządowców i firm odbierających odpady komunalne, z zakresu nowego systemu prawnego w gospodarce odpadami komunalnymi. Szkolenia są częścią projektu edukacyjno – informacyjnego pod nazwą „Segreguj odpady – to się opłaca”, realizowanego przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby otrzymać więcej informacji o szkoleniach proszę kontaktować się z partnerem szkoleń: Fundacją Nasza Ziemia - tel. 22 622 51 58 oraz na adres: weronika.kucinska@naszaziemia.pl, zgłoszenia proszę wysyłać na adres: szkolenia@naszaziemia.pl.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12