zapisz30akcja

 

Sukces na papierze. Wg sprawozdań reforma śmieciowa poprawiła wskaźniki odzysku

Samorządom udało się ograniczyć ilość składowanych odpadów średnio o kilkanaście procent - wynika ze sprawozdań z realizacji gospodarki odpadami za 2013 r.

Zdaniem ekspertów prawdziwe wyniki mogą być gorsze. Wszystko przez złe formularze gminnych sprawozdań.

Do 15 lipca marszałkowie województw złożyli do ministra środowiska sprawozdania z realizacji gospodarki odpadami za 2013 r. Dane przygotowano w oparciu o raporty dostarczone w marcu przez gminy. To pierwsze takie sprawozdania, które przedstawiają częściowo rynek odpadów po reformie z lipca 2013 r.

Wynika z nich, że w porównaniu do roku 2012 w większości województw poprawiły się praktycznie wszystkie najważniejsze wskaźniki odzysku surowców. W poszczególnych regionach średnio o kilkanaście procent udało się zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska w porównaniu do roku 2012 r.

W produkującym najwięcej odpadów województwie mazowieckim w ubiegłym roku na składowiska trafiło o 14 proc. mniej bioodpadów niż rok wcześniej (wskaźnik OUB: 2013 - 25,10 proc.; 2012 - 39,74 proc.). O prawie 12 proc. wzrósł poziom recyklingu papieru, tworzyw sztucznych i szkła (wskaźnik Ppmts: 2013 – 22,3 proc.; 2012 – 14,6 proc.). Gorzej było tylko z odzyskiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych - wskaźnik Pbr spadł z 96,29 proc. w 2012 r. do 95,29 proc. w 2013 r.

Jeszcze lepiej było w woj. dolnośląskim, gdzie udało się ograniczyć masę odpadów zmieszanych trafiających na składowisko o 21 proc. Według sprawozdania w 2013 r. na wysypiska trafiło tam tylko 2 proc. takich śmieci, podczas gdy rok wcześniej było to aż 23 proc.

Z kolei łączna masa selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2013 wzrosła o 31 proc. w porównaniu do łącznej masy tych odpadów odebranych w roku 2012.

Zdaniem pytanych przez nas ekspertów prawdziwe wyniki mogą się jednak różnić od tego co otrzymał minister środowiska w sprawozdaniach. Obecnie we wszystkich regionach urzędy marszałkowskie weryfikują gminne raporty. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast są wzywani na bieżąco do uzupełnienia brakujących danych lub ich poprawienia. Z informacji marszałków wynika, że błędów jest tak dużo, że ich poprawianie może potrwać nawet kilka miesięcy.

Według Stanisława Grzegorka, zastępcy dyrektora wydziału środowiska dolnośląskiego urzędu marszałkowskiego problemy wynikają przede wszystkim z obowiązującego kształtu formularza sprawozdań, i to zarówno tych kwartalnych, jakie są przekazywane do gmin przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jak i sprawozdań rocznych przekazywanych przez gminy marszałkom.

Okazuje się, że w obecnym stanie prawnym prowadzący składowiska odpadów nie mają obowiązku informowania obsługiwanych gmin o tym ile odpadów poddano składowaniu.

Zdaniem Grzegorka bez takiej informacji marszałek nie jest w stanie zweryfikować osiągniętego przez gminę poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Z kolei Mariola Górniak, dyrektor departamentu środowiska w wielkopolskim urzędzie marszałkowskim wskazuje na kłopoty gmin w obliczaniu poziomów ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych z kompostowników przydomowych.

- Obecne przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości związane z odpadami traktują kompostowanie przydomowe, jako unikanie powstawania odpadów. Jednakże niektóre gminy w swoich obliczeniach uwzględniają masę odpadów biodegradowalnych z kompostowników przydomowych – wskazuje Górrniak.

Kłopotliwa okazała się też kwestia wskaźników, jakie gminy miały przyjąć do wyliczenia poziomu recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za rok 2013. W terminie sporządzania sprawozdania przez gminy (do 31 marca) nie była bowiem dostępna informacja GUS nt. masy wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca w roku sprawozdawczym na terenie województwa.

W efekcie na przykład w woj. dolnośląskim, w sprawozdaniach przyjęto masę odpadów komunalnych wytworzonych w roku 2012 na podstawie opracowania GUS pt. „Infrastruktura komunalna w 2012 r.” Warszawa 2013 r.

Zdaniem Witolda Trólki ze śląskiego urzędu marszałkowskiego bez zmiany systemu sprawozdawczego rzeczywiste efekty reformy śmieciowej mogą różnić się znacząco od tych, które wynikają z obecnych sprawozdań. Dodaje jednak, że o wszystkich tych problemach ministerstwo środowiska wie od dawna.

- Urzędy marszałkowskie niejednokrotnie zgłaszały ministerstwu środowiska konieczność zweryfikowania wzorów służących obliczeniu osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, a także służących obliczeniu osiągniętego poziomu ograniczenia do składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – podkreśla Trólka.

O kłopotach gmin z przygotowaniem sprawozdań śmieciowych pisaliśmy już w marcu br. Eksperci i urzędnicy już wtedy ostrzegali, że wadliwe przepisy utrudnią opracowanie rzetelnych raportów: "Zmowa milczenia. Wadliwe przepisy kreują nierzetelne sprawozdania śmieciowe".   

Najczęściej popełniane przez gminy błędy w sprawozdaniach z realizacji gospodarki odpadami:

- niewłaściwe wskazanie nazwy i adresu instalacji, do których zostały przekazane odebrane odpady komunalne z terenu gminy, a w szczególności o kodzie 200301 (zmieszane odpady komunalne);

- błędne wskazywanie w miejscu instalacji nazw podmiotów prowadzących instalację do przetwarzania odpadów z adresem jego siedziby, który często te nie pokrywają się z lokalizacją instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

- błędne wskazywanie, jako instalacji stacji przeładunkowych odpadów, do których przekazano odpady komunalne;

-błędne wskazywanie masy odebranych odpadów komunalnych, a w szczególności o kodzie 200301 łącznie dla sposobu ich zagospodarowania poprzez odzysk (metoda R wg załącznika nr 5 do ustawy o odpadach) lub unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie (metoda D5 wg załącznika nr 6 do ustawy o odpadach);

- wskazywanie odrębnie ilości odpadów o tym samym kodzie i sposobie zagospodarowania w sytuacji, gdy podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy przekazywały je do tej samej instalacji do zagospodarowania tych odpadów;

- błędy rachunkowe dotyczące sumy odebranych odpadów komunalnych o kodzie 200301 wskazanej w odpowiednim obszarze gminy, która nie pokrywała się z masą tych odpadów wskazaną dla poszczególnych instalacji i danego sposobu ich zagospodarowania w części II sprawozdania;

- błędne sposoby zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych (niezgodnie z objaśnieniem nr 6 do wzoru formularza sprawozdania), a w szczególności o kodzie 200301 dla wskazanej instalacji do ich przetwarzania w sytuacji, gdy w tej instalacji nie ma możliwości przeprowadzenia np. składowania odpadów, gdyż nie jest to składowisko odpadów lub gdy jest to składowisko odpadów, a błędnie wskazywano sposób zagospodarowania odpadów jako metoda odzysku R, a nie metodę unieszkodliwiania odpadów tj. D5;

- błędne wskazywanie rodzajów i ilości odpadów komunalnych w części II sprawozdania w odniesieniu do brzmienia objaśnienia nr 2 do wzoru formularza przedmiotowego sprawozdania tj. wskazania selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji w części III sprawozdania, które dotyczy tego rodzaju odpadów;

- błędne wskazywanie w części III lit. b) sprawozdania sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji niezgodnie z brzmieniem objaśnienia nr 8 do wzoru formularza sprawozdania;

- błędy rachunkowe w wyliczonym w części IV, V i VI sprawozdania.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12