zapisz30akcja

 

Środki na realizację efektywności energetycznej rozdane!

16 grudnia 2011 r. rozstrzygnięto pierwszą edycję konkursu grantowego „Sieć dobrych pomysłów” realizowanego wspólnie przez firmę PSE Operator S.A. i Fundację Nasza Ziemia. Środkami w wysokości 100 tys. złotych wspartych zostanie siedem najlepszych projektów zwiększających efektywność energetyczną w gminach Łomża, Ełk, Siedlce i Chęciny.

Celem konkursu było wsparcie projektów służących poprawie efektywności energetycznej i racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej. Do "Sieci dobrych pomysłów" swoje autorskie projekty mogły zgłaszać urzędy gmin, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe i samorządowe z terenu czterech gmin objętych konkursem. Wnioski na konkurs można było składać od 1 września do 30 listopada 2011 r.

- Konkurs "Sieć dobrych pomysłów" jest częścią programu realizowanego przez PSE Operator na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i odpowiedzialności społecznej Spółki. PSE Operator aktywnie angażuje się w dialog społeczny oraz wspiera inicjatywy lokalne, szczególnie w zakresie efektywności energetycznej. Dostrzegając ogromną wagę, jaką odgrywa edukacja w obszarze efektywności energetycznej jestem przekonany, iż konkursy realizowane w szkołach staną się bodźcem dla lokalnych społeczności - zarówno na szczeblu gmin, szkół i gospodarstw domowych - do większej dbałości o racjonalne wykorzystywanie nośników energii. Konkurs grantowy daje gminom szansę na wytoczenie własnej drogi poprawy efektywności energetycznej oraz możliwość zaprezentowania swoich pomysłów szerszej publiczności. Mam nadzieję, że zwycięskie projekty zainspirują gminy do kolejnych inicjatywy w zakresie rozwijania działań proefektywnościowych, na szerszą skalę i w dłuższym horyzoncie czasowym - mówi Henryk Majchrzak, Prezes PSE Operator S.A.

Z obszaru wszystkich czterech gmin objętych konkursem nadesłano łącznie 20 różnych projektów. Wybierając zwycięzców, Jury zwracało uwagę na zgodność działań zgłoszonych w projekcie z celem konkursu oraz ich oryginalność, skalę podejmowanych przedsięwzięć, planowane efekty, w tym efekty medialne oraz długofalowość działań.

Laureaci, wśród których znalazły się dwa urzędy gminne i pięć placówek szkolnych, otrzymają od kilku do kilkunastu tysięcy złotych na realizację takich działań, jak wymiana oświetlenia na bardziej energooszczędne czy wymiana sprzętu w starej, energochłonnej pracowni komputerowej na nowy.

Oprócz wyżej wymienionych, będą odbywać się różne działania edukacyjne takie, jak warsztaty edukacyjne, dni oszczędzania energii, ankietowania i pomiary zużycia energii w szkole oraz w domach, konkursy związane z efektywnością energetyczną, wycieczki do obiektów produkujących energię w sposób odnawialny oraz przedstawienia teatralne, happeningi.

Laureatami konkursu zostali: Gmina Łomża, Publiczne Gimnazjum im. Rodziny Lutosławskich w Łomży, Zespół Oświatowy w Pruszynie, Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej, Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach, Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach i Gmina Chęciny.

- Założyliśmy przy naszej szkole Klub Młodego Ekologa, aby zwrócić uwagę młodzieży i społeczności lokalnej na konieczność racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej i potrzebę ochrony klimatu. Uzyskane dzięki PSE Operator środki pozwolą rozwinąć działalność Klubu nie tylko w tym roku szkolnym, ale również w latach następnych - mówi Anna Żmijewska, autorka zwycięskiego projektu z Zespołu Szkół nr 2 w Chęcinach.

Jacek Albin Nowakowski, Wójt Gminy Łomża, postrzega otrzymanie grantu, jako szansę na lepszą promocję kwestii efektywności energetycznej w gminie: - Racjonalne wykorzystanie energii jest jednym z zadań zawartych w Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łomża. Dzięki uzyskanemu wsparciu będziemy mogli propagować rozwiązania chroniące środowisko i zwiększające efektywność energetyczną na naszym terenie, co jest bardzo istotne z punktu
widzenia ekologicznego i ekonomicznego.


- Nagrodzone projekty prezentują ciekawe połączenie elementów o charakterze edukacyjnym z elementami inwestycyjnymi, co daje najwyższą możliwą skuteczność zaplanowanych działań. Jestem przekonana, że podejmowane działania wzbudzą zainteresowanie lokalnych społeczności i staną się przykładami dobrych praktyk do stosowania na tych terenach w przyszłości. Serdecznie gratuluję autorom projektów oraz zwycięskim placówkom i instytucjom, życzę powodzenia w realizacji powziętych zamierzeń! Dziękuję również wszystkim pozostałym uczestnikom tegorocznego konkursu za pracę i entuzjazm włożone w tworzenie projektów - powiedziała Mira Stanisławska-Meysztowicz, Prezes Fundacji Nasza Ziemia, koordynującej konkurs.

Zwycięskie projekty będą realizowane w pierwszej połowie 2012 roku. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Regulacji Energetyki.

Informacje o przebiegu konkursu można znaleźć na stronie PSE Operator S.A. oraz na stronie konkursu www.siecdobrychpomyslow.pl.

Lista laureatów konkursu:
1. Gmina Łomża "Energia ze słońca – efektywność energetyczna w gminie Łomża"
2. Publiczne Gimnazjum im. Rodziny Lutosławskich w Łomży "Energia elektryczna – wczoraj, dziś, jutro"
3. Zespół Oświatowy w Pruszynie "Pracownia na ekologię szyta - Pruszyn oszczędza energię!"
4. Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej "Włącz myślenie – oszczędzaj energię"
5. Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach "Energię oszczędzamy, podwójnie korzystamy"
6. Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach "Utworzenie Klubu Młodych Ekologów przy ZS nr 2 w Chęcinach"
7. Gmina Chęciny "Świecimy przykładem"

Więcej informacji o konkursie:
Marta Kałużyńska
koordynator konkursu
(22) 622 5158, 512 158 326,
m.kaluzynska@naszaziemia.pl

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12