zapisz30akcja

Sprzątanie świata - kolejna relacja!

Tegoroczna akcja Sprzątania Świata – Polska 2009 odbyła się pod hasłem „Pomagajmy Ziemi – codziennie”. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. J. Tuwima w Stemplewie poprzedził ją film edukacyjny pt. „Czy zasypia nas śmieci?”. Uczniowie zespołów terapeutycznych wykonali prace plastyczne nawiązujące do tegorocznego hasła. Przed przystąpieniem do sprzątania okolicznych terenów, wszystkie dzieci wzięły udział w warsztatach dotyczących pierwszej pomocy w przypadku skaleczeń. Pod opieka nauczycieli i wychowawców społeczność szkolna wyruszyła w teren. Niestety, uczniowie wracali z pełnymi workami śmieci, co świadczy o zanieczyszczeniu pobliskiego środowiska. Wywozem śmieci zajęła się firma „Eko-gop” z Kawęczyna. Po pracy wszyscy spotkali się przy ognisku.
 

 

getfile.php?id=6015

getfile.php?id=6016
Lokalny kwartalnik „Nasza Gazeta” wydawany przez stowarzyszenie „Mamy Wielkie serca”

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH

Termin: 17.09.2009 rok
Typ zajęć:  Realizacja ścieżki prozdrowotnej, ekologicznej.
Liczba wychowanków: Społeczność szkolna.
Czas trwania zajęć: od 800 do 1425
Prowadząca: mgr inż. Marzena Cebulska, mgr inż. Teresa Pęcherska.

TEMAT:   Pomagajmy Ziemi - codziennie

Cel główny:   
Kształtowanie nawyku do ekologicznych zachowań..
Cele szczegółowe:  
Wiedza i umiejętności: 
Uczeń:
Wie, co to jest ekologia.
Zna różne sposoby dbania o środowisko naturalne.
Wie, że należy wyłączać zbędne żarówki.
Wie, że należy oszczędzać każdą kroplę wody.
Wie, że należy stosować torby ekologiczne robiąc zakupy.
Wie, że należy korzystać z komunikacji publicznej.
Wie, że należy segregować odpady.
Zna korzyści ekologicznych zachowań.
Potrafi udzielić pierwszej pomocy przy skaleczeniach.
 
Postawy:  Uczeń:
Wyrabia w sobie pozytywną postawę ekologiczną.
Aktywnie uczestniczy w zajęciach.
Wyrabia postawę czynnej współpracy w grupie.
Metody pracy:
słowne – pogadanka, rozmowa kierowana,
oglądowe – pokaz, projekcja,
praktycznego działania.
Formy pracy:
indywidualna,
zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
Film pt. „Czy zasypią nas śmieci?”.
Przybory do udzielania pierwszej pomocy przy skaleczeniach.
DVD, TV.
Ulotki informacyjne kampanii „Sprzątanie świata 2009”.
Worki na śmieci, rękawice.

Tok zajęć:
Zajęcia wstępne:
Powitanie zebranych.
Zajęcia właściwe
1.Podanie tematu i celu zajęć.
2.Mini wykład nt. ekologicznych zachowań.
3.Klasy L: Film video o tematyce ekologicznej; Klasy Ż: Wykonywanie prac plastycznych w klasach.
4.Udzielanie pierwszej pomocy podczas skaleczeń.
5.Apel na korytarzu: przydział worków, rękawic, klas oraz terenu do sprzątania.
6.Spotkanie przy ognisku.
Zajęcia końcowe
1. Omówienie i podsumowanie zajęć.
2. Podziękowanie wszystkim zebranym za udział w spotkaniu.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12