zapisz30akcja

Wdrażanie Działania 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Wyjątki z listu Radosława Gawlika (reprezentanta organizacji ekologicznych, Stowarzyszenie Ekologiczna Eko- Unia) do Premiera Rządu RP, Jarosława Kaczyńskiego, w sprawie wdrażania Działania 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, w kontekście II priorytetu SPO zatytułowanego „Zrównoważony rozwój wsi”.

„W przekonaniu naszych organizacji, ale i wielu innych osób, w tym środowisk naukowych, wędkarskich ale także racjonalnie myślących gospodarzy wiejskich, większość zaplanowanych w województwach projektów (głównie tych zmierzających do twardej- hydrotechnicznej regulacji rzek i cieków) nie służy niewątpliwie potrzebnej skądinąd regulacji stosunków wodnych na gruntach rolnych, ale prowadzi do trwałego niszczenia rzek i potoków.”

„Mimo angażowania znacznych środków publicznych :
- stosunki wodne ulegają pogorszeniu - następuje często przesuszanie gruntów,
- zagrożenie powodziowe wzrasta, gdyż zmniejsza się - przez obwałowanie i zniszczenie meandrów - powierzchnia i pojemność zalewowa dolin rzecznych,
- przyroda ulega kompletnej dewastacji, ichtiolodzy mówią wręcz o „pustyni wodnej” porównując populacje ryb przed i po regulacji rzek.”

„Prowadzone na szeroką skalę za pieniądze budżetowe i europejskie działania osuszające kraj są absurdalne w świetle ostatnich doświadczeń z suszą i podwoziami.
Dodatkowo ochrona terenów rolnych kosztem wielomilionowych wydatków poprzez budowanie wałów i regulację rzek budzi poważne wątpliwości co do racjonalności takiego celu! Może łatwiej by było pogodzić się w strategiach rolnych i przeciwpowodziowych, że na tereny rolne w dolinach rzecznych rzeka ma prawo się rozlać i nawieźć je przy okazji, tak jak działo się to od wieków. A jeśli Państwo miałoby coś tu wesprzeć to przede wszystkim wyprowadzanie zabudowy poza tereny zalewowe oraz ewentualne ubezpieczenia upraw rolników, a nie bezskuteczną, co pokazują doświadczenie wszystkich krajów na świecie, walkę z naturą rzek. Tylko taka strategia ma szansę niewątpliwie na realizację trzech celów zrównoważonego rozwoju: gospodarczego, bo długofalowo jest tańsza, społecznego, bo daje trwałe miejsca pracy na wsi i ekologicznego, ponieważ chroni nasze cenne ekosystemy.”

„Potrzebna jest intensywna współpraca rządu a w szczególności resortu rolnictwa z resortem środowiska w kwestii Natury 2000. Nie zgadzamy się na marnowanie szansy, jaką grozi brak wyznaczenia tych terenów dla rozwoju obszarów wiejskich i miejsc pracy związanych z turystyką, produktem lokalnym, biopaliwami, programami rolnośrodowiskowymi, etc na skutek kontynuacji błędnej polityki poprzedników przez obecny Rząd RP.”

„Rada Ministrów musi zdawać sobie sprawę, że Polsce grozi wstrzymanie finansowej pomocy UE, ze względu na blokowanie wyznaczenia obszarów do Sieci, która stanowi nasze bogactwo narodowe w Europie. Grożą nam też kary za niezrealizowanie dyrektyw.

Postulujemy:

1. Pilne wydanie przez resort rolnictwa, jako jednostkę zarządzającą SPO, jednoznacznej wykładni prawnej dla beneficjentów w uzgodnieniu z resortem środowiska i Komisją Europejską, jakie przepisy ochrony środowiska i procedury polskie i europejskie winny być zastosowane wobec projektowanych inwestycji melioracji podstawowych ( regulacje rzek, budowa obwałowań, zbiorników retencyjnych, stopni i jazów, przepompowni, etc…)

2. Weryfikację wszystkich inwestycji pod względem ich celowości i zgodności z priorytetem SPO- Zrównoważony rozwój wsi, w szczególności w kontekście sieci Natura 2000

3. Pilne wyznaczenie we współpracy z resortem środowiska terenów sieci Natura 2000, oraz mapy ich nakładania się z inwestycjami WZMiUW a także przygotowanie się do wykorzystania 550 mln Euro na dopłaty dla rolników z tytułu gospodarowanie na terenach Natura 2000 w przyszłym PROW

4. Zaproszenie do partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych i przyrodników, którzy opracowali własny wariant sieci Natura 2000 („ shadow list”) oraz są w stanie na etapie projektowania inwestycji pokazać sposoby minimalizowania wpływu na środowisko.

5. Precyzyjne zaprogramowanie warunków dla beneficjentów działań na wodach rolniczych w PROW na 2007-2013, aby uniknąć obecnej sytuacji rozmijania się realizacji z priorytetem

6. Przeprowadzenie w WZMIUW, kursów dla projektantów i urzędników pokazującego szansę i możliwości tkwiące w proekologicznej renaturyzacji rzek i potoków jako jedynej odwołującej się do istoty zrównoważonego rozwoju, odpowiedzi na narastające zagrożenia klimatyczne (min susze i powodzie, czego dowód mieliśmy w br.), także jako alternatywę dla czysto technicznych sposobów powiększania retencji wodnej w powstających wojewódzkich programach małej retencji

7. Zmiany procesu kształcenia w wyższych szkołach rolniczych odpowiadającą na proekologiczne wyzwania wyżej wymienianych polityk krajowych i europejskich.”

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12