zapisz30akcja

Mroczne, niezwykłe... i wrażliwe... - głębiny morskie wymagają ochrony

Głębiny morskie - których różnorodność biologiczną porównać można z bioróżnorodnością lasów deszczowych, są zagrożone. Według naukowców ten niezwykły ekosystem może być zamieszkany przez nawet 10 milionów gatunków, z których większości jeszcze nie odkryto.

Naszemu słabo poznanemu, unikalnemu, głębinowemu dziedzictwu zagraża jednak błędne zarządzanie rybołówstwem. Na szczęście właśnie teraz trwa proces reformy unijnego rozporządzenia dotyczącego połowów głębinowych na Atlantyku północno-wschodnim. Jest to szansa dla ministrów ds. rybołówstwa UE na wykonanie zdecydowanego kroku w kierunku zrównoważonego korzystania z zasobów głębinowych oraz skuteczniejszej ochrony tych wrażliwych ekosystemów.


Temat: Proces reformy rozporządzenia ustanawiającego szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku (COM(2012)0371)

1 Co i kiedy?

W lipcu 2012 r. Komisja Europejska wystąpiła z inicjatywą legislacyjną zmierzającą do wprowadzenia zmian w unijnym rozporządzeniu w sprawie połowów głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku. Propozycja Komisji zawiera wymóg wykonania oceny oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem połowów na „nowych” łowiskach, bardziej rygorystyczne, oparte na naukowych podstawach podejście do ustalania limitów połowowych dla gatunków głębinowych, usprawnione gromadzenie danych, a także eliminację najbardziej destrukcyjnych praktyk połowowych. Jest to obiecujący pierwszy krok na drodze do zrównoważonych połowów głębinowych, który został pozytywnie oceniony przez Koalicję na rzecz Ochrony Głębin Morskich (Deep Sea Conservation Coalition).

W grudniu 2013r. Propozycję KE przyjął Parlament Europejski ustalając między innymi: wymóg wzmocnienia naukowych podstaw wyznaczania kwot połowowych na głębinowe gatunki i ograniczenia przyłowów. Uzgodniono również konieczność podjęcia działań na rzecz ochrony wrażliwych ekosystemów głębinowych m. in. poprzez przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w głębokomorskich łowiskach i zakaz dennych połowów w rejonie występowania lub prawdopodobnego występowania wrażliwych ekosystemów. Na głosowaniu plenarnym PE odrzucono jednak propozycję wycofania szkodliwych praktyk połowowych z głębin morskich - trałowania dennego i dennych sieci skrzelowych -wystosowaną przez Komisję Europejską i popartą przez parlamentarną Komisję Ochrony Środowiska, ale odrzuconą przez Komisję Rybołówstwa PE.

Obecnie w Radzie Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE trwają dyskusje nad propozycją rozporządzenia dotyczącego połowów głębinowych. Koalicja na rzecz Ochrony Głębin Morskich wyraża nadzieję, że Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Kazimierz Plocke, odpowiedzialny za rybołówstwo w Polsce, opowie się zdecydowanie za ambitną reformą, która doprowadzi do zrównoważonej eksploatacji zasobów głębin morskich z jednoczesnym poszanowaniem i ochroną
wrażliwych ekosystemów głębinowych.

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku oraz przepisy dotyczące połowów na wodach międzynarodowych północno-
wschodniego Atlantyku i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2347/2002. Bruksela, 9 lipca 2012 r., COM(2012) 371 final 2012/0179 (COD).

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12