zapisz30akcja

NIE dla planów budowy na terenie Beskidu Małego

26 października br. w Andrychowie odbyło się spotkanie pt. „Uwarunkowania przyrodnicze a możliwość realizacji inwestycji narciarsko-turystycznych w Beskidzie Małym w okolicach Leskowca”. Wobec planów inwestycyjnych i wniosków swoje stanowisko prezentuje Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Stowarzyszenie wyraża negatywną opinię w sprawie planów budowy infrastruktury turystycznej i narciarskiej na terenie Beskidu Małego – budowy sieci wyciągów narciarskich na stokach Potrójnej, Turonia, Klimaski i Leskowca wraz z infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, zaśnieżanie, oświetlenie), koncepcji połączenia stacji górnych wyciągów kolejami gondolowymi oraz budowy krytego wyciągu narciarskiego do całorocznego uprawiania narciarstwa u podnóża Turonia. Uważamy, że zagospodarowanie przedmiotowego terenu spowoduje negatywne skutki polegające na zaburzeniu funkcjonowania istotnego dla tego regionu korytarza ekologicznego, naruszy walory krajobrazowe, spowoduje degradację wodo- i glebochronnych funkcji lasów, zniszczy chronione siedliska i gatunki.

Stanowisko Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wobec planów inwestycyjnych i wniosków zaprezentowanych na spotkaniu:

Negatywnie oceniamy wnioski zaprezentowane przez Kazimierza Walasza w „Inwentaryzacji przyrodniczej obszaru znajdującego się w zasięgu planowanych inwestycji narciarsko-turystycznych w Beskidzie Małym” odnośnie braku jakiegokolwiek negatywnego wpływu tych inwestycji na przyrodę Beskidu Małego. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia oraz wartość przyrodniczą terenu, twierdzenie o braku negatywnych oddziaływań na uwarunkowania przyrodnicze Beskidu Małego jest niemerytoryczne i świadczy o braku eksperckiego, obiektywnego podejścia do tematu.

Pomimo krótkiego okresu inwentaryzacji (luty-wrzesień 2012 r.) oraz braku zdiagnozowania wszystkich kluczowych dla ochrony regionu gatunków (pominięto m.in. nietoperze i rysia europejskiego), wyniki inwentaryzacji wskazały na ogromne bogactwo przyrodniczce terenu, w którym występuje 419 gatunków roślin naczyniowych, z czego 41 podlega prawnej ochronie; 8 gatunków płazów i 6 gatunków gadów, wszystkie ściśle chronione na terenie Polski; wykazano 94 gatunki ptaków, z czego 86 lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych, 12 gatunków (m.in. dzięcioł trójpalczasty i białogrzbiety) znajduje się w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej. O wartości przyrodniczej obszaru świadczy także fauna potoków – zinwentaryzowano 4 gatunki ryb (m.in. głowacz białopłetwy i pręgopłetwy, strzebla potokowa).

Jeden z autorów badań, dr hab. Roman Żurek z Instytutu Ochrony Przyrody PAN, proponuje objęcie ochroną obszarową siedlisk tych gatunków w ramach utworzenia rezerwatu „Dopływy górnej Wieprzówki, Ponikiewki i Targoszówki” bądź rozszerzenie istniejącego obszaru Natura 2000 o zlewnie kilkunastu potoków. Ponadto wykazano obecność dwóch priorytetowych dla Wspólnoty Europejskiej gatunków dużych drapieżników: wilka i niedźwiedzia.

Inwentaryzacja przyrodnicza nie jest miejscem na dokonywanie oceny wpływu przedsięwzięcia na przyrodę, bowiem ideą jej wykonania jest poznanie stanu faktycznego zasobów przyrodniczych nie zaś ocena zakresu i skali oddziaływania inwestycji na zinwentaryzowane zasoby przyrodnicze regionu. Po drugie zaprezentowana „ocena” nie spełnia nawet minimalnych wymagań regulowanych prawem krajowym i wspólnotowym dla tego typu opracowań.

Stowarzyszenie w ramach swojej statutowej działalności będzie uczestniczyć we wszystkich procedurach, które będą miały wpływ na stan ochrony przyrody Beskidu Małego.

Tak śmiałe plany rozwoju nartobiznesu w Beskidzie Małym nie odwróciły także naszej uwagi od faktu, iż obecnie funkcjonujący ośrodek narciarski na Czarnym Groniu został rozbudowany z naruszeniem prawa i ciągle nie spełnia wymogów kwalifikujących do zalegalizowania tej samowoli budowlanej. Od dwóch sezonów inwestor użytkuje także nielegalnie powstałą instalację oświetleniową i naśnieżania, lekceważąc w tym zakresie przepisy prawa.

Podczas spotkania plany inwestorskie zaprezentował przedstawiciel inwestora na Czarnym Groniu Tomasz Andrejko. Uwarunkowania krajobrazowe planowanej inwestycji przedstawili Jacek Banduła oraz Paweł Migut z Krakowa, natomiast wyniki prac inwentaryzacyjnych Kazimierz Walasz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zakres inwentaryzacji wchodziły takie zagadnienia jak: szata roślinna (Ryszard i Jacek Kostuch), ichtiofauna potoków (Roman Żurek), herpetofauna (Józef Świerad, Maciej Bonk, Kazimierz Walasz, Jan Zieliński), ważki (Jan Zieliński), motyle, kraśniki, prostoskrzydłe (Łukasz Przybyłowicz), awifauna, korytarze ekologiczne (Kazimierz Walasz), wilki i niedźwiedź (Witold Frąckowiak, Roman Gula). Spotkanie prowadził Marcin Pchałek, doradca w procesie planowania i realizacji inwestycji.

Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Urząd Miejski w Andrychowie, głównym zaś pomysłodawcą Sławomir Rusinek – inwestor ośrodka narciarskiego na Czarnym Groniu. Na spotkanie zaproszeni zostali politycy, przedstawiciele samorządów, inwestorzy narciarscy, służby ochrony przyrody i społeczne organizacje przyrodnicze oraz media.

Źródło: Ekonews

 

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12