facebook

Podział kompetencji organów w procedurze oceny oddziaływania na środowisko

W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych oraz przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich, postanowienie uzgadniające wydaje odpowiednio tylko wojewoda albo tylko dyrektor urzędu morskiego. Nie ma w tym zakresie obowiązku dodatkowego uzgodnienia przez organy ochrony środowiska (tj. marszałka województwa oraz starostę - w zależności od kategorii przedsięwzięcia).

PROBLEM

Jakie są kompetencje poszczególnych organów administracji w sprawach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia - art. 48 ust. 2 prawa ochrony środowiska.

MOŚ INFORMUJE

Organem właściwym w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia (art. 48 ust. 2 prawa ochrony środowiska - p.o.ś.) są:

• minister właściwy do spraw środowiska, dla dróg i linii kolejowych będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenia raportu jest zawsze obowiązkowe - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 2 p.o.ś.;

• marszałek województwa, dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest zawsze obowiązkowe (z wyłączeniem dróg oraz linii kolejowych) - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 378 ust. 2a p.o.ś.;

• wojewoda, dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 3 p.o.ś.;

• wojewoda, dla przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 378 ust. 2 p.o.ś.;

• dyrektor urzędu morskiego, dla przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 5 p.o.ś.;

• starosta, dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może zostać ustalony - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 378 ust. 1 p.o.ś.;

• państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest zawsze obowiązkowe (w tym przedsięwzięć jednocześnie mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000) i które wymagają decyzji określonej w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 8 i 9 p.o.ś. albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a p.o.ś. - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1a w zw. z art. 57 ust. 1 p.o.ś.;

• państwowy powiatowy inspektor sanitarny - dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może zostać ustalony (w tym przedsięwzięć jednocześnie mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000) i które wymagają decyzji określonej w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 8 i 9 p.o.ś. albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a p.o.ś. - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1a w zw. z art. 57 ust. 1 p.o.ś.

Na podstawie pisma Ministerstwa Ochrony Środowiska z dnia 3 stycznia 2008 r. DOOŚ-072-29-3/4089/07/08/ef.

(źródło: Gazeta Prawna)

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12